Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gelieve te erkennen dat het maken van een afspraak op onze website betekent dat u instemt met onze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn zorgvuldig opgesteld om zowel uw rechten als die van ons te beschermen en om te zorgen voor een soepele service. Wij nodigen u uit om deze voorwaarden aandachtig door te lezen voordat u uw afspraak bevestigt. Uw voortgezette gebruik van onze diensten zal worden opgevat als uw acceptatie van deze voorwaarden. Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij kijken ernaar uit om u een plezierige en zorgeloze ervaring te bieden.


Artikel 1 - Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Razieh Beauty en een client waarop Razieh Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 - Inspanningen schoonheidssalon

1.De medewerkers van Razieh Beauty zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
3.De medewerkers van Razieh Beauty zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van doorde cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.De medwerkers van Razieh Beauty zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3 - Afspraken

1.Bij het maken van een afspraak wordt er een aanbetaling  gevraagd .Dit bedrag wordt verrekend na de behandeling. Het betreft een aanbetaling van €50 (vijftig euro).
2. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Razieh Beauty melden.
3. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Razieh Beauty het gehele aanbetaling inhouden.
4. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Indien de cliënt bij meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele aanbetaling van de behandeling inhouden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4 – Annuleringen/ afbreken behandelingen

 
1. Afspraken die 48 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd door cliënt, of indien de cliënt niet verschijnt, worden door Razieh Beauty volledig in rekening gebracht. Behoudens tegenbewijs strekt de administratie van Razieh Beauty tot het volledige bewijs dat de bewuste afspraak is gemaakt.
2. Bij een afspraak wordt gereserveerde tijd speciaal voor cliënt vrij gehouden. Mocht cliënt te laat op de afspraak zijn dan gaat deze tijd van de behandelingsduur af. De kosten voor een volledige behandeling worden echter wel berekend.
3. Razieh Beauty zal zich in geval van opzegging naar redelijkheid inspannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.
4. Afspraken kunnen telefonisch dan wel per whatsapp worden geannuleerd. De annulering wordt door Razieh Beauty geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens bericht door Razieh Beauty wordt ontvangen.
5. Retournering van reeds gedane betalingen voor behandelingen of creditering van openstaande facturen voor aangevraagde behandelingen is niet mogelijk.
6. Producten die zijn aangekocht in de winkel kunnen, met aankoopbewijs, binnen 14 dagen na aankoop worden geruild in de kliniek. Wanneer deze niet worden geruild, retourneert Razieh Beauty niet de aankoopwaarde maar verschaft bij retournering een tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag.
 

Artikel 5 - Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 6 - Betaling

1. Razieh Beauty vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, pin of overschrijving te voldoen.
5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

1. Razieh Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Razieh Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Razieh Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Artikel 8 - Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Razieh Beauty .
2. Razieh Beauty moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Razieh Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Razieh Beauty het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Indien Razieh Beauty en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 9 - Geheimhouding

1.De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 10 - Specialisatie

1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de medewerker van Razieh Beauty.
3. De medewerker van Razieh Beauty zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
6. Razieh Beauty is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

Artikel 11 - Beschadiging en/of diefstal

1.Razieh Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Razieh Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 12 - Behoorlijk gedrag

1.De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Razieh Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Razieh Beauty wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

Artikel 13 - Recht

1.Op elke overeenkomst tussen Razieh Beauty en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Razieh Beauty en zijn ook in de salon beschikbaar.
3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Scroll to Top